Daily Archives: October 6, 2015


งานติดตั้งเครื่อง APP Server เข้า Datacenter โดยมืออาชีพ

    งานติดตั้งเครื่องแม่ข่าย เข้าตู Rack ที่ Datacenter เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้เครื่องทำงานตลอดเวลา ทำโปรแกรมหรือระบบที่ต้องการใช้งานเครื่อง Server หนักๆต้องการห้องที่มีสภาพที่มีความเหมาะสม ทั้งระบบไฟ อุณภูมิ ความชื้น ทีมงาน Thaiload มีบริการครบวงจรตั้งแต่จัดหาเครื่อง Server เตรียมเครื่อง Server เซตค่าต่างๆ เขียนโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมระบบ วางแผนการขนย้าย การเซตระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อ การเซตค่า IP และ Domain การเซต DNS